تبلیغات
خلیج فارس-Persian Gulf - 25سوال تستی حرفه وفن دوم راهنمایی
خلیج فارس-Persian Gulf
هرچه هست ونیست دراینجا هست

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 1390/02/30

26انجام كدام یك ازروش های زیر جزؤحفاظت الكتریكی می باشد؟

الف:اتصال به زمین      ب:اتصال سیم فازبه زمین       ج:اتصال كوتاه          د:اتصال سیم  فازبه بدنه ی وسایل برقی

27:با توجه  به شكل مقدارمقاومت كدام است؟

-نقره ای -زرد- سبز-قهوه ای                              

الف:1500اهم                           ب:150كیلواهم                                              ج:150اهم                         د:15كیلو اهم

28:كدام یك ازرفتارهای زیر كم خطراست؟

الف:معاشرت های ناسالم              ب:رانندگی باسرعت بالا                ج:دوستی باافرادناباب            د:خوردن تنقلات

29:كافئین چه تأثیری بربدن دارد؟

الف:میزان فعالیت بدن رازیاد می كند                                         ج:آرام بخش است

ب: میزان فعالیت بدن راكم می كند                                            د:نوعی مسكن است

30:رضا تصمیم دارد ازیك قطعه چوب رای كارهای تزءینی استفاده كند.چوب چه نوع درختی برای كار او مناسب نیست؟

الف:بلوط                   ب:گردو                         ج:كاج                          د:تبریزی

 

31:زمان خشك شدن چوب ها در هوای آزادبه چه عواملی بستگی دارد؟

الف:مقدارچوب ونوع آن           ب:رطوبت اولیه ی چوب           ج:نوع چوب وضخامت آن              د:سختی ونرمی چوب

32:لحیم كاری وپرچ به ترتیب ازكدام نوع اتصالات می باشد؟

الف:جداشدنی-جدانشدنی            ب:دائم-جداشدنی                       ج:جداشدنی-جداشدنی            د:موقت-جداشدنی    

در شماره های حقیقی نمادچیست؟N33:حرف

الف:اتصال به زمین             ب:نول                        ج:فاز                             د:وجود جریان

34:آدابتورجریان________رابه________تبدیل می كند

الف:متناوب-مستقیم      ب:مستقیم-متناوب               ج:كم-زیاد             د:زیاد-كم

35:درخت به طور كلی ازچندقسمت تشكیل شده است؟

الف:ریشه-برگ-ساقه    ب:ریشه-تنه-تاج          ج:برگ-ریشه-تاج        د:تنه-پوسته-ریشه

36:چوب راش چگونه چوبی است؟

الف:نرم                ب:سخت                   ج:كمی سخت                 د:كمی نرم

37:توسعه ی آی سی به تولید چه چیزی انجامید؟

الف:سیلیكن          ب:چیپ                      ج:مدار                      د:مقاومت

38:كار خازن ها ________ ا نرژی است.

الف: الكترود             ب: ذخیره                  ج:افزایش                د:توسعه

39:________موجب پیشرفت فناوری می شود.

الف:تجربه                     ب:محصولات فناوری          ج:علم                               د:ایده ها

 

40:تاج درخت كجاست؟

الف:نرم                ب:سخت                   ج:كمی سخت                 د:كمی نرم

41:برای جوش كاری از چه دستگاهی استفاده می شود؟

الف:ترانس ودینام          ب:هویه               ج:الكترود               د:چراغ الكلی

42:رنگ بنفش چه عددی را نشان می دهد‌‌؟(درجدول رنگ های مقاومت)

الف:6                           ب:1                            ج:7                            د:8

43:آلودگی آبهای جاری موجب _______ و_________ آبزیان است.

ف: بیماری_مرگ      ب:رشد_نمو        ج:هیچكدام          د:مرگ_آلودگی

44:توسعه ی آی سی به تولید چه چیزی انجامید؟

الف:سیلیكن          ب:چیپ                      ج:مدار                      د:مقاومت

45:كدام رفتارناسالم در گروه رفتارهای كم خطر قرار ندارد؟

الف:رانندگی با سرعت        ب:ورزش نكردن           ج:خوردن تنقلات            د:انداختن آب دهان برروی زمین

46:اگر در مقاومت مقدارمقاومت400000اهم باشدآن معادل چند كیلواهم است؟

الف:200         ب:400                    ج:300                    د:100

47:دانشمندان بااستفاده برسی نتایج چه چیزی به اختراعات تازه دست می یابند؟

الف:آزمایش ورودی       ب:تحقیقات علمی               ج:كنجكاوی و تفكر           د:سؤال وجواب از بزرگان

48:كدام گزینه نادرســـــــت است؟

الف:سیستم مجموعه ای منظم است                     ب:یارانه یك دارای یك سیتم پیچیده است

ج:انبررست یك سیستم است                             د:خروجی یك كارخانه می تواند ورودی كارخانه ای دیگر باشد

49: اطلاعات به وسیله ی_________وارد كامپیوتر می شود.

الف:اینترنت                              ب:چاپگر                           ج:كِیس               د:صفحه كلید

50:انسان به وسیله ی ______و_____كه خداوند دروجودش قرارداده است رشدیافته است

الف:آموزش-تجربه        ب:طرح-نقشه                     ج:عقل-توانایی                     د:مهارت-فناوری

 ارسال توسط لایتین مكویی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما این پایگاه مطالب مفیدی در اختیار بینندگانش قرار میدهد؟؟؟؟؟؟؟؟پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

شارژ ایرانسل

تفریح و سرگرمی

دانلود

قالب وبلاگ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا