تبلیغات
خلیج فارس-Persian Gulf - 25سوال تستی حرفه و فن دوم راهنمایی
خلیج فارس-Persian Gulf
هرچه هست ونیست دراینجا هست

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 1390/02/30

.كدام گزینه هاز نتایج تحقیقات علمی و صنعتی محسوب نمی شود؟

الف:ساخت ماشین ریسندگی                            ب:تولید دارو برای درمان وپیشگیری بیماری ها

ج:تولیدیك دارویایك وسیله ی موردنیاز           ج:بازرسی و تعمیر پل های قدیمی

2:كدام یك از محصولات زیر پیچیده تر هستند؟

الف:انسان                          ب:رایانه                                 ج:هواپیما                                    د:فضاپیما

3:برای رسم هرمداربرقی،كدام یك از جملات زیردرست نیست؟

الف:سیم نول رابه همه ی مصرف كننده ها وصل كنیم                ب:تولید دارو برای پیشگیری از بیماری ها

ج:سیم برگشت فاز راازهركلید به مصرف كننده های خودش میدهیم                   د:سیم ارت رابه كلید هاوپریزهامی دهیم

4:كدام گزینه درست است؟

الف:بااختراع آی سی ها درعلم الكترونیك تحول اساسی حاصل شد

ب:سیلسیم وژورمانیم ازاناصر نیمه رساناهستند كه درلایه ی آخر آنهادوالكترون وجود دارد

ج:تغیر جهت جریان الكتریكی روی كار مقاومت هاتأثیری ندارد

د:دیود شبیه كلیددوپل عمل میكندكه جریان الكتریكی راازدوطرف عبور می دهد

5:كدام مورد از اهداف معمول استفاده از دارونیست؟

الف:پیشگیری               ب:كنترل                         ج:عدم انتقال                            د:درمان

6:كدام یك از چوب ها برای كاغذسازی مناسب تر است؟

الف:سوزنی برگان        ب:پهن برگ                     ج:بعضی از سوزنی برگان وپهن برگان  د:چوب های نیمه سخت

7:آلیاژ لحیم ازتركیب كدام فلزات تهیه می شود؟

الف:روی وسرب          ب:سرب وآهن                 ج:روی وقلع                          د:سرب و قلع

8:درنقشه كشی برای نقشه هایی كه با جوهر رسم می شوندازاین نوع كاغذ استفاده می شود

الف:معمولی                ب:كالك                        ج:گلاسه                                    د:پوستی

9:جهت برقراری ارتباط باعلم وفناوری برخی ازكارخانه هادارای كدام یك ازبخش های زیر هستند؟

الف:بخش انبارمواد اولیه         ب:كنترل كیفیت         ج:بخش طراحی           د:بخش تحقیقات

10:شكل مقابل شمای فنی كدام قطعه درصنعت برق می باشد؟

الف:كلیددوپل                       ب:فیوز                        ج:كلید دوحالته              د:جعبه تقسیم

11:كدام مورد ازرفتارهای پرخطر می باشد؟

الف:دوستی ومعاشرت ناافراد ناباب  ب:خوردن چربی وتنقلات   ج:خواب كم تراز7ساعت    د:مشاهده ی زیاد تلویزیون

12:به چه دلیل رنگ چوب های خشك شده درروش مصنوعی روشن تروفاقدپوسیدگی است؟

الف:كوتاهی زمان خشك شدن    ب:درجه حرارت بالای كوره      ج:رطوبت بسیاركم كوره       د:گزینه های 1و2

13:درلحیم كاری فلزلحیم به چه وسیله ای ذوب می شود؟

الف:هویه                               ب:برق                                       ج:روغن لحیم                    د:اكسیدهای فلزی

14:زیادبودن پله های ساختمان باعث _____می شود

قهوه ای

قرمز

الف:هزینه ی زیاد          ب:خستگی                           ج:زیبایی ساختمان        د:فاصله ی كم طبقات

15:مقدار مقاومت شكل مقابل كدام گزینه است؟

نارنجی

1200      ج:      12                د :12/0   Wب:  الف: 12    

16:مهمترین اجزاءمحیط زیست به ترتیب كدام اند؟

الف:خاك-هوا-آب            ب:هوا-آب-خاك               ج:هوا-خاك-آب                    د:آب-هوا-خاك

 17:كدام گزینه از گزینه های زیر مقدارمقاومت روبه رورانشان می دهد

الف:    200         ب:    3            ج:     3               د:      2 

    نقره ای     سبز          سیاه           نارنجی      

18:گزینه ی صحیح راانتخاب كنید

الف:علم و فناوری یك رابطه ی متقابل دارند                              ب:علم موجب پیشرفت فناوری است

ج:فناوری موجب پیشرفت علم است                                          د:علم و فناوری رابطه ای ندارند

19:كدام یك ازموارد زیر مربوط به پردازش یك سیستم است؟

الف:كارنامه ی قبولی دانش آموزان                                           ب:خریدسبزی برای پخت آش

ب:برش ودوخت لباس                                                             ج:چاپ عكس

20:اتصال -------موجب قوس الكتریكی می شود.

الف:سیم فاز به زمین                      ب:كوتاه                       ج:سیم فازبه بدنه             د:زمین

21:چگونه می توان عاقلانه تررفتار كرد؟

الف:مشورت نكردن باافراد ناآگاه                                        ب:پرهیزازدوستی باافرادناباب

ج:برسی پیامد های مثبت ومنفی درتصمیمگیری                    د:همه ی موارد صحیح می باشد

22: كدام یك ازگزینه هایزیر به ترتیب پهن برگ وسوزنی برگ هستند؟ژ

الف:ملچ-افرا               ب:بلوط-ممرز                    ج:كاج-گردو                         د:انجیلی-نراد

23:داربست های فلزی چه نوع اتصالی است؟

الف:جوشكاری                ب:لحیم كاری                 ج:پیچ ومهره              د:پرچ

 

24:كدام یك ازگزینه های زیرازموارداستفاده ی دوربین نقشه برداری است؟

الف:آزمایش عمودبودن ستون درساختمان                         ب:نقشه برداری زمین

ج:آزمایش عمودبودن دكل مخابراتی                                  د:همه ی موارد

25:دریك نانوایی كدام گزینه به عنوان قسمت پردازش محسوب می شود؟

الف:نانوا                         ب:نان پخته شده                        ج:ورآمدن خمیر                                د:آردوآبارسال توسط لایتین مكویی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما این پایگاه مطالب مفیدی در اختیار بینندگانش قرار میدهد؟؟؟؟؟؟؟؟پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

شارژ ایرانسل

تفریح و سرگرمی

دانلود

قالب وبلاگ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا